Spring til hovedindhold

Forfatterinterview om "Det hele menneske"

Vi har talt med Peter Thybo om bogen og begrebet "Det hele menneske"

”Det er på tide at revitalisere begrebet, Det hele menneske, og i virkeligheden forsøge at videreudvikle det.”

Således lyder grundpræmissen bag den dugfriske udgivelse, Det hele menneske, af Peter Thybo. Bogen har været længe undervejs, idet han som fysioterapistuderende for små 40 år siden hørte om begrebet ”Det hele menneske” for første gang. Begrebet er gennem årtier blevet flittigt anvendt af mange forskellige faggrupper, men uden at det står helt tydeligt, hvad begrebet egentlig indeholder, hvilket 1. del af bogen berører. ”Med en enkelt Google-søgning får jeg flere millioner hits på dansk, og mange tilbyder en diffus og intuitiv forståelse af begrebet”, forklarer Peter Thybo. Med en stigende kompleksitet i sygdomsudviklingen er der imidlertid behov for et nuanceret og velovervejet begrebsapparat, der kan forbedre forståelsen for den enkelte borger/patient samt styrke samarbejdet på kryds og tværs af et sundhedsområde, der er delt op i mange specialiserede enheder, og som derfor kan fremstå fragmenteret. Han tilføjer: ”Vi bliver nødt til at se det særlige og unikke i det enkelte menneskes livssituation for at kunne hjælpe bedst muligt.” Peter Thybo har skrevet Det hele menneske

Peter Thybo – et liv som sundhedsinnovatør 

Gennem 20 års praksiserfaring i fysioterapien, og senere små 20 års erfaringer i udviklingsarbejdet med sundhedspædagogik, mental sundhed og mestring, har mødet med mennesket før sygdommen været omdrejningspunktet i Peter Thybos tilgang til sundhedsfremme. Den holistiske tilgang var også ledestjernen i hans praksis, da han i forbindelse med kommunalreformen i 2007 fik mulighed for som sundhedsinnovator at opbygge en selvstændig enhed under sundhedsdirektøren i Ikast-Brande Kommune. Enheden skulle være det sundhedsfremmende bindeled for borgere samt institutioner i kommunen – ”en opgave, der dybest set var spændt ud mellem jordemoderen og bedemanden, fordi alle borgere, lige fra de yngste til de ældste, var målgrupper. Det betød et vigtigt og nødvendigt samarbejde med fx vuggestuerne, folkeskolen, gymnasierne, beskæftigelsesområdet, ældreområdet, kultur- og fritidsområdet, foreningslivet og mange andre – ja, i det hele taget alle, som havde med andre mennesker at gøre og de rammer, livet udfolder sig i”, fortæller Peter Thybo. Formålet var at etablere en fælles forståelse for, hvordan man kan arbejde med sundhed, trivsel og mestring på tværs af systemer, så der blev skabt en stærk rød tråd mellem sundhedsindsatserne i kommunen.  

Netop sundhed, trivsel og mestring skulle vise sig at blive en hovedbestanddel af Peter Thybos anerkendte bog, Det Dobbelte KRAM, som blandt andet Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og Sund By Netværket med over 50 medlemskommuner henviser til. Nu er Peter Thybo igen aktuel med opfølgeren Det hele menneske.  

Det sundhedsfremmende perspektiv 

”Det hele menneske” som begreb inden for sundhedspædagogikken er mere relevant end nogensinde før. Den stigende kompleksitet i sygdomsudviklingen afspejles blandt andet i et stigende individualiseret samfund, hvor stadigt flere udvikler livsstilssygdomme og kroniske lidelser og oplever en negativ udvikling i mental sundhed. Denne triste udvikling er Peter Thybo qua hans årelange praksisgerning et førstehåndsvidne til. Derfor er et gennemgående tema i bogen recovery samt hele forebyggelses- og sundhedsfremmeperspektivet, for som Peter Thybo siger: ”Med forebyggelsesindsatser handler det om at lægge år til livet, og med sundhedsfremmeindsatser handler det om at lægge liv til årene. Begge dele er vigtige, for der er ikke noget ved at blive 100 år gammel, hvis der ikke er saft og kraft i systemet – og begge typer indsatser bygger i høj grad på et sundhedspædagogisk hvordan”. I bogen er der derfor et stort fokus på at inkorporere en praktisk dimension gennem en række nyudviklede arbejds- og analysemodeller, dialogredskaber samt mindre og større cases fra det virkelige liv. Forskellige fagprofessionelle kan anvende disse redskaber og fortællinger til at støtte og udvikle deres daglige sundhedspædagogiske praksis. Med andre ord: ”Det hele menneske” fungerer som et effektivt og empatisk bindeled mellem den fagprofessionelle og borgeren/patienten. 

To praktiske modeller 

Som et par eksempler på bogens praktiske dimension introducerer Peter Thybo i del 2. LUP-modellen, der fungerer som analyse- og dialogredskab. ”LivsUdfoldende Perspektiver tydeliggør det komplekse samspil mellem mange faktorer, der ligger bag sundhed, trivsel og mestring – men også det modsatte: Sygdom, mistrivsel og afmagt. Modellen står på skuldrende af den biopsykosociale model, som ”jeg syntes kunne trænge til en revitalisering i kraft af en tidssvarende videreudvikling”, forklarer Peter Thybo. Videreudviklingen bygger på den salutogene sundhedsforståelse og tilbyder en mere finmasket, eklektisk og praktisk model for ”det hele menneske”, der zoomer ind på otte sammenflettede perspektiver, der hver især, men også gennem deres indbyrdes samspil, belyser det enkelte menneske og vedkommendes situation. Med afsæt i den helhedsorienterede tilgang udfolder bogens afsluttende 3. del den nyudviklede ReDi-model (en forkortelse for Relations-Didaktisk model). ”ReDi-modellen bygger på elementer fra andre kendte didaktiske modeller, hvortil jeg tilføjer elementer, som, jeg synes, har manglet, og samler dem i én model”, fortæller Peter Thybo og fortsætter: ”Modellen kan helt konkret anvendes som et planlægnings- og styringsværktøj for sundhedspædagogiske lære- og udviklingsprocesser”. Igen er de salutogene læringsprocesser centrale, når menneskers følelse af sammenhæng, meningsfuldhed og handle- og mestringsevne skal styrkes i hverdagslivet. Det praktiske aspekt er også tænkt ind i bogens disposition, hvorfor Peter Thybo har integreret en række ”tænkepauser”, der skal opfordre læseren til at reflektere over egen uddannelse eller praksis. 

Bogen henvender sig til undervisere, studerende og professionelle, der er under uddannelse eller i arbejde inden for bl.a.  sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne, men forgrener sig samtidig ud til alle, der har en naturlig interesse for ”det hele menneskes” sundhed, trivsel, udvikling og mestring. Den brede appel er et bevidst valg af Peter Thybo, der inviterende fortæller: ”Jeg håber, at bogens helhedsorienterede, konkrete og positive tilgang kan skabe interesse og give inspiration til flere forskellige faggrupper, så den kan komme så mange mennesker som overhovedet muligt til gavn og glæde”. 

Find bogen her

Det hele menneske

Det hele menneske

Pris pr. stk.

370,00 kr.

296,00 kr. ekskl. moms

Se alle bøger af Peter Thybo